Otrzymuj bieżące wiadomości.

Podaj swój e-mail, by otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

nie teraz nie, dziękuję
Moje konto Moje konto
Koszyk jest pusty
Zostań dystrybutorem Trust Smart Home!

Jesteś właścicielem hurtowni, sklepu elektrycznego, sklepu z oświetleniem?

Przegoń konkurencję, napisz do nas!

 

e-mail: biuro@trustsmarthome.com.pl

tel.: 693 67 64 88

 

 

Gwarancja

Warunki gwarancji

  1. Sprzedawca zapewnia o dobrej jakości sprzedawanego w sklepie Internetowym sprzętu Trust Smarthome i udziela nabywcy sprzętu gwarancji jakości na prawidłowe działanie zakupionego produktu.
  2. Gwarancja dotyczy sprzętu Trust Smarthome zakupionego w Polsce i obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Okres gwarancji wynosi 2 lata od daty zakupu sprzętu Trust Smarthome potwierdzonego fakturą lub paragonem fiskalnym.
  4. Zakupione w Sklepie internetowym produkty powinny zostać zamontowane/zainstalowane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia do wykonywania instalacji elektrycznych.
  5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu sprzętu Trust Smarthome nabywca powinien przesłać zgłoszenie reklamacji do Sprzedawcy na adres: ul. Podwikle 13, 32-085 Giebułtów, mail biuro@trustsmarthome.com.pl. Dokonując zgłoszenia nabywca proszony jest o wskazanie następujących informacji:  nazwa sprzętu, model seryjny, data zakupu i nr faktury/paragonu fiskalnego, wskazanie czy sprzęt został instalowany/montowany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia do wykonywania instalacji elektrycznych, opis objawów niepoprawnej pracy sprzętu i namiary zwrotne na nabywcę.
  6. Po wykryciu usterki sprzętu Nabywca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia sprzedawcy usterki i niezwłocznego przekazania sprzętu do Sprzedawcy celem serwisu, przy czym dalsze użytkowanie niesprawnego sprzętu może powodować jego dodatkowe uszkodzenia i skutkować utratą uprawnień gwarancyjnych.
  7. Ujawnione w czasie gwarancji wady sprzętu będą usuwane w okresie gwarancji bezpłatnie, w możliwie krótkim czasie nieprzekraczającym 14 dni od daty przyjęcia sprzętu przez Sprzedawcę. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przesunięciu, o czym nabywca zostanie niezwłocznie powiadomiony.
  8. Warunkiem uznania reklamacji jest dostarczenie do Sprzedawcy sprzętu w stanie kompletnym (tj. wraz z dodatkowym wyposażeniem i opakowaniem), wraz ze wskazaniem danych opisanych w pkt. 5. Powyżej i kopią dowodu potwierdzającego sprzedaż sprzętu przez Sprzedawcę.
  9. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy gwarancyjnej, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to sytuacji, kiedy reklamacja była nieuzasadniona.
  10. Sprzedawca odpowiada tylko za wady wynikłe z przyczyn tkwiących w sprzedanym sprzęcie, natomiast nie są objęte gwarancją uszkodzenia, powstałe po sprzedaży sprzętu, z innych przyczyn, w szczególności:

a)      uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego montażu/instalacji, konfiguracji (także spowodowane przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia do wykonywania instalacji elektrycznych), transportu lub przechowywania;

b)       wywołane zdarzeniami losowymi takimi jak pożar, powódź, uderzenie pioruna, działaniami wojennymi, atakami terrorystycznymi, nieprawidłowym napięciem sieci elektrycznej, lub inna klęską żywiołową, czy na skutek uszkodzenia niezawinionego przez Sprzedawcę, w tym za uszkodzenia chemiczne i mechaniczne;

c)      szkody i usterki powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania sprzętu;

d)      niepoprawności działania sprzętu po rozbudowie i współpracy z oprogramowaniem lub urządzeniami firm trzecich, nie rekomendowanych przez Sprzedawcę.

11. Gwarancja nie obejmuje:

a)      uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad, uszkodzeń oprogramowania;

b)      uszkodzeń powstałych wskutek nieprzestrzegania powszechnie znanych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego, elektrycznego, stosowania sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz innych uszkodzeń powstałych z winy nabywcy;

c)      czynności, do wykonania których zgodnie z instrukcją obsługi i wymogami eksploatacyjnymi, zobowiązany jest użytkownik (np. okresowe czyszczenie, okresowa wymiana baterii;

d)      materiałów i elementów ulegających naturalnemu zużyciu (np. baterie, akumulatory, itp.);

e)      uszkodzenia mechanicznego lub utraty dołączonych przez producenta nośników i nalepek licencyjnych wszelkiego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu.

12. Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę:

a)      naruszenia plomb lub nalepek gwarancyjnych lub zatarcia numerów seryjnych;

b)      wszelkich prób napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych podejmowanych przez nieuprawnione osoby lub firmy;

c)      uszkodzeń powstałych w sytuacjach opisanych w ust. 6. oraz w ust. 10 niniejszym warunków gwarancji

13.  Niniejsza gwarancja nie ogranicza w żaden sposób, nie wyłącza, ani nie zawiesza uprawnień nabywcy w stosunku do sprzedawcy wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancyjnymi mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 Wymogi eksploatacyjne sprzętu wskazane są na stronie internetowej przy każdym produkcie w zakładce "Dodatkowe informacje".

Nabywca proszony jest o zapoznanie się z zamieszczonymi tam dokumentami.